+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr Janko Pasternak

dr Janko Pasternak

dr Janko Pasternak

Vaskularna Hirurgija

Radna biografija

Redovni profesor dr Janko Pasternak je rođen u Kuli 1970. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisao je 1989. godine. Kao student je više puta nagrađivan za postignut uspeh, a bio je i stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije. Isto tako i Fonda za stipendiranje darovitih studenata novosadskog Univerziteta.

Diplomirao je u decembru 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Specijalizaciju opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, upisao je 1996. godine. Specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom u oktobru 2001. godine.

Od 1998. godine radi kao saradnik u nastavi u zvanju asistenta pripravnika. Od 2002. godine u zvanju asistenta, na Katedri za HIRURGIJU, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Autor i koautor je 180 radova publikovanih u stručnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Devet radova publikovani su u časopisima sa impakt faktorom, a među njima je prof. dr Janko Pasternak u četiri rada prvi autor.

Biblioteka Matice srpske je 3.9.2018. godine verifikovala u svojoj bazi podataka 18 heterocitata prof.dr Janka Pasternaka. Među njima su citati navedeni u renomiranim časoisima ranga M21a i aktuelnim vodičima međunarodnih udruženja za lečenje vaskularnih oboljenja.

Tokom 1999. godine boravio je na stručnom usavršavanju na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Semelvajs univerziteta u Budimpešti. Tokom aprila i maja 2006. godine je boravio na stručnom usavršavanju na Mejo klinici u SAD. Postdiplomske studije na nastavnom predmetu Anatomija je upisao 1998. godine, a magistarsku tezu pod naslovom: MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ELONGACIJA EKSTRAKRANIJALNOG SEGMENTA KAROTIDNIH ARTERIJA je odbranio 25.juna 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Dana 04.11.2003. godine, nakon završenih studija uže specijalizacije vaskularne hirurgije, je stekao naziv specijaliste uže specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Član je Srpskog lekarskog društva-Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije, Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije, Naučnog odbora Društva flebologa Srbije, Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga, Evropskog udruženja vaskularnih hirurga i Međunarodne angiološke unije.

Aktivno se služi engleskim i nemačkim jezikom. Dana 18.decembra 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivnom: ZNAČAJ KONTINUIRANOG PRAĆENjA PROTOKA ARTERIOVENSKIH FISTULA ZA HEMODIJALIZU.2009. godine izabran je u zvanje docenta a od 2014. godine i zvanje vanrednog profesora na Katedri za HIRURIGIJU. Dužnost Šefa Katedre za HIRURGIJU, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je obavljao od 22.05.2013. do 22.05.2019. godine.

Bio je i Član je Saveta Medicinskog fakultenta (dva mandata), Član Komisije za etičnost kliničkih ispitivanja na čoveku Nastavno-naučnog veća Medicisnkog fakulteta (dva mandata), Član Komisije za organizovanje nastave u okviru specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (dva mandata), Nastavno naučnog veća Medicisnkog fakulteta, a i dalje je stalni član Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta.

Od 2016. godine ja član redakcijskog odbora časopisa „MEDICINSKI PREGLED“, Društva lakara Vojvodine-Srpskog lakarskog društva.

37 puta je učestvovao u Komisijma za izbor u zvanja na Medicinskom fakultetu, a 28 puta je učestvovao u Komisijama za odbranu doktoriskih, specijalističkih , master i diplomskih radova. Prof.dr Janko Pasternak 12 puta je bio mentor studentskim završnim radovima, jednom mentor završonom master radu, jednom metor radu uže specijalizacije i bio je mentor u tri odbranjene doktorske disertacije i trentutno je mentor jedne doktorske disertacije u završnoj fazi izrade.

Autor je poglavlja u dve monografije i dva poglavlja u jednom udžbeniku. Učestvuje u nastavi na osnovnim , specijalističkim , master i doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button